Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LED247. – VOOR CONSUMENTEN

 Laatst geüpdatet: 1 januari 2017


1 Algemeen

1.1  Deze algemene voorwaarden (hierna: “AV ”) worden gebruikt door Autheric, statutair

gevestigd in Capelle, Nederland, en gevestigd aan (2909 LK) de Rivium Boulevard 301-320 BG / 1E, Capelle ad IJssel, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 66606365 (hierna: ”Autheric”). Deze AV zijn alleen van toepassing voor consumenten. Bent u een zakelijke klant van Autheric? Neemt u dan contact met Autheric op middels onderstaande gegevens.
 

1.2  Autheric kan worden bereikt per e-mail en telefoon middels de volgende gegevens:

E-mailadres: klantenservice@led247.nl

Telefoonnummer: +31 85 1302732

 

1.3  Het BTW-nummer van Autheric is NL180808503B02.
 

1.4  De kopjes en hyperlinks die in deze AV worden gebruikt, zijn slechts opgenomen ter

bevordering van het leesgemak. Het gebruik hiervan zal geenszins de werking van de AV

beïnvloeden of wijzigen.
 

2 Toepasselijkheid, wijzigingen en geldigheid

2.1  De AV, inclusief de voorwaarden en policies waarnaar wordt verwezen, zijn van toepassing

op alle diensten van Autheric voor u, zoals maar niet beperkt tot het leveren van producten

(hierna: “Producten ”) en de overeenkomst voor het repareren van zaken (hierna “Diensten ”)

middels onderstaande websites en webshops van Autheric:

LED247 https://www.led247.nl

Led247 https://www.led247.nl

Deze websites zullen hierna gezamenlijk “Websites ” en afzonderlijk in enkelvoud “Website ”

worden genoemd. Additioneel zijn de AV van toepassing op aankopen zoals vermeld in artikel

6.
 

2.2  Wanneer u een account hebt aangemaakt op de Website en / of wanneer u een Product heeft

besteld via de Website of zoals bepaald in artikel 6 bent u uitdrukkelijk akkoord gegaan met

de toepasselijkheid van deze AV. We verwachten dat u een kopie van alle relevante

overeenkomsten, contracten en documenten opslaat, zoals deze AV en de Privacy Policy, en

deze documenten uitprint wanneer u dit nodig acht. De AV en Privacy Policy zijn op ieder

moment hier https://www.led247.nl/service/general-terms-conditions/  en

https://www.led247.nl/service/privacy-policy/  in te zien.
 

2.3  Autheric behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment wijzigingen te maken in de

Websites, Producten en de toepasselijke policies zoals onze Privacy Policy en deze AV op

elk moment. De toepasselijkheid van deze wijzigingen gaat in op het moment dat deze

worden gepubliceerd door Autheric
 

2.4  Mocht een (gedeelte) van een artikel van deze AV nietig of ongeldig worden verklaard of

anderszins haar toepasselijkheid ontberen, dan blijven partijen gebonden aan het overige

gedeelte. De ongeldige bepaling wordt alsdan vervangen door bepalingen die wel geldig en

bindend zijn en zoveel als mogelijk dezelfde of vergelijkbare strekking hebben als de nietige,

ongeldige of anderszins niet-toepasselijke bepalingen.
 

3 Account en registratie

3.1  We bieden u de mogelijkheid om een account aan te maken op de Website, om zo het

bestellen van Producten of Diensten te vergemakkelijken en de details over uw bestelde

Producten of Diensten in te zien. Het aanmaken van een account is gratis.
 

3.2  Kiest u voor het aanmaken van een account op één van onze Websites, dan stemt u er mee

in om waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en complete informatie over uzelf te verstrekken.

U bent niet gerechtigd een account te registeren op de naam van een ander dan uzelf dan

wel op naam van een onderneming. Wenst u als onderneming gebruik te maken van de

diensten van Autheric , dan kunt u contact met ons opnemen via de gegevens zoals vermeld in

artikel 1.
 

3.3  De persoonsgegevens in uw account en de verdere verwerking van persoonsgegevens door

Autheric is onderworpen aan het gegevensbeleid zoals opgenomen in onze Privacy Policy

https://www.led247.nl/service/privacy-policy/
 

3.4  Bij enig ongeautoriseerd gebruik van uw account informatie, zoals maar niet beperkt tot uw

wachtwoord, bent u gehouden Autheric onverwijld te informeren. Autheric behoudt zich het recht

voor u aansprakelijk te houden voor schade die voortvloeit uit enig ongeautoriseerd gebruik

van uw account of account informatie. De gebruikersnaam en het wachtwoord dat u kiest voor

uw account zijn confidentiële gegevens, wij verwachten dan ook dat u deze gegevens

geheimhoudt en niet aan derden verstrekt om inloggen op uw account mogelijk te maken.
 

4 Producten en Diensten bestellen via de Websites

4.1  U kunt slechts Producten en Diensten bestellen middels de Websites indien u voldoet aan de

volgende voorwaarden:

i) U bent ten minste 18 jaar oud;

ii) U bent een consument.
 

4.2  U heeft een werkend e-mailadres nodig om een bestelling te plaatsen. Daarnaast is het

mogelijk dat u uw cookie-instellingen moet aanpassen om het bestellen van Producten of

Diensten via de Website mogelijk te maken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat Producten en

Diensten niet in uw winkelmandje geplaatst blijven tijdens het bestelproces als u al uw

cookies uitgeschakeld heeft. U kunt uw instellingen aanpassen via de opties die uw browser u

biedt.
 

4.3  Autheric probeert een zo accuraat mogelijke beschrijving te geven van de Producten en

Diensten op de Websites. Hier kunt u ook de prijzen, verzendmethoden en informatie over de

levertermijnen vinden. Mochten er beperkingen van toepassing zijn op de verzending van

Producten of het uitvoeren van de Diensten, dan informeert Autheric u hier tijdig over.
 

4.4  Om een bestelling te plaatsen bij Autheric doorloopt u de volgende stappen, welke

mogelijkerwijs in detail iets afwijken afhankelijk van de Website waarop u een bestelling wilt

plaatsen:

i) Selecteer het Product of de Dienst die u wenst te bestellen;

ii) Klik op ‘Bestellen’ / ‘In winkelwagen’ om door te gaan met het bestelproces of op ‘Verder

Winkelen’ indien u nog meer Producten of Diensten wenst te selecteren;

iii) Controleer het Product of de Dienst in de ‘Winkelwagen’ en de aantallen die u wenst te

bestellen en klik op ‘Bestelling afronden’;

iv) Vul uw gegevens in en geef het adres op waar Autheric het Product of de Producten

naartoe dient te zenden dan wel waar een zaak als onderdeel van een Dienst naartoe

dient te worden gestuurd;

v) Kiest de gewenste verzendmethode;

vi) Selecteer de gewenste betaalmethode;

vii) Controleer de samenvatting die Autheric u toont van uw bestelling zorgvuldig en download

indien u dit nodig acht een exemplaar van deze AV dat u wordt aangeboden.

viii) Klik op het vinkje met 'Door op ‘Kopen’ te klikken plaats ik een bestelling met betaalplicht

en ga ik akkoord met de algemene voorwaarden’ en ‘Plaats mijn bestelling met de

verplichting om te betalen’  door op ‘Kopen’ te klikken;

ix) U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw bestelling per e-mail.
 

4.5  Tijdens het bestelproces kunt u, totdat u heeft aangeklikt dat u uw bestelling plaatst met

betaalverplichting, op ieder moment een stap teruggaan in het proces om uw bestelling en

verdere informatie aan te passen. Dit doet u door gebruik te maken van de navigatie

onderaan uw scherm. Vlak voor u uw bestelling plaatst, zal u een samenvatting van uw

bestelling te zien krijgen. Op deze wijze kunt u eventuele omissies herstellen voordat u de

bestelling daadwerkelijk plaatst.
 

4.6  Nadat u op de knop ‘Plaats mijn bestelling met de verplichting om te betalen’  heeft geklikt,

bent u verplicht om de betalingsverplichtingen ten aanzien van uw bestelling te voldoen en is

de overeenkomst voor uw bestelling gesloten. Wanneer we uw bestelling ontvangen, ziet u

een bevestiging van uw bestelling in uw scherm. Autheric stuurt u vervolgens nog een

bevestiging van de overeenkomst en een afschrift hiervan per e-mail. In deze bevestiging

vindt u ook de details van uw bestelling, de verzending en een link naar deze AV.
 

4.7  Autheric streeft er naar de kleuren en specificaties van de Producten zo accuraat mogelijk te

laten zien op de Website. Autheric garandeert echter niet dat de computer of het (mobiele)

apparaat dat u gebruikt om de Website te bezoeken en de Producten te bekijken de kleuren

en specificaties correct weergeeft.
 

4.8  Autheric behoudt zich het recht voor de overeenkomsten voor bestellingen die niet door een

consument geplaatst zijn zonder verdere kennisgeving te ontbinden. Mocht u een zakelijke

bestelling willen plaatsen bij Autheric, dan kunt u contact opnemen met Autheric via

klantenservice@led247.nl
 

4.9  Autheric behoudt zich het recht voor derden te betrekken bij het uitvoeren van de

overeenkomsten, in het bijzonder voor het verzenden en leveren van Producten of zaken die

onderdeel vormen van de Diensten van Autheric. Authericzal u indien redelijkerwijs mogelijk

informeren over het inschakelen van deze derde partij, waarbij u er rekening mee dient te

houden dat de voorwaarden van deze derden van toepassing zijn op de werkzaamheden die

door deze derden worden uitgevoerd.
 

4.10  De aflevering van Producten of zaken die onderdeel zijn van de Diensten van Autheric vindt

gewoonlijk plaats op werkdagen. Autheric levert geen Producten of zaken als onderdeel van

een Dienst af op nationale feestdagen. De details omtrent de beschikbare

verzendmogelijkheden op het moment van uw bestelling vindt u terug op de Website. Bestelt

u meerdere Producten in één bestelling of betreft uw bestelling meerdere zaken in het kader

van een Dienst, dan streeft Autheric ernaar de verzending de verschillende onderdelen plaats

te laten vinden met één aflevering, maar dit is mogelijkerwijs niet te allen tijde mogelijk. Mocht

er vertraging worden verwacht in de levering van uw bestelling, dan zal Autheric u hierover

informeren per e-mail of middels verdere gegevens die u aan Autheric heeft verstrekt.
 

5 Ontbindingsrecht voor overeenkomsten via de Websites

5.1  Authericspant zich in voor uw tevredenheid. Dit betekent onder andere dat het aan u

afgeleverde Product en de voor u uitgevoerde Dienst dient overeen te komen met de

overeenkomst die u met Autheric heeft gesloten.
 

5.2  U heeft het recht om de koopovereenkomst ten aanzien van een Product die u via de Website

met Autheric sloot, binnen 14 dagen, na aflevering van uw volledige bestelling van Producten

aan u of een door u aangewezen derde, te ontbinden. Dit betekent dat u de Producten

terugstuurt aan Autheric binnen 14 dagen na retourmelding en het door u betaalde bedrag,

minus de kosten voor het terugzenden, retour ontvangt binnen 14 dagen en het artikel door ons retour in

goede orde ontvangen is.


5.3  U heeft het recht om de overeenkomst ten aanzien van Diensten, die u via de Website met

Autheric sloot, binnen 14 dagen na de dag van het sluiten van deze overeenkomst, te

ontbinden, behoudens hetgeen bepaald in artikel 5.4.
 

5.4  Bij het via de Website aangaan van een overeenkomst ten aanzien van het verrichten van

Diensten door Autheric geeft u met het akkoord gaan met de specificaties van de Dienst

uitdrukkelijk uw instemming voor het zo snel mogelijk verrichten van de Dienst door Autheric.

Door het accepteren van deze AV doet u afstand van de mogelijkheid om deze overeenkomst

te ontbinden na nakoming van de overeenkomst door Autheric.
 

5.5  Wenst u een overeenkomst met Authericwenst te ontbinden, dan kunt u ons standaard

ontbindingsformulier gebruiken, dat u hier kunt downloaden

https://static.webshopapp.com/shops/071631/files/056937290/retourformulier-led247.pdf

 U kunt ook een ondubbelzinnige verklaring van uw wens om de overeenkomst te ontbinden

verzenden aan de adresgegevens zoals vermeld in artikel 1.
 

5.6  Indien u een koopovereenkomst voor Producten ontbindt, dan retourneert u de Producten

waar het om gaat vervolgens naar het volgende adres:

Autheric

Klantenservice LED247

Rivium Boulevard 301-320 BG / 1E

2909 LK Capelle aan den IJssel

Nederland
 

5.7  Indien u in het kader van uw overeenkomst met Autheric Producten heeft ontvangen, dan zal

Autheric het door u betaalde bedrag, inclusief de kosten voor de verzending aan u, vergoeden.

Autheric gebruikt hiervoor dezelfde betaalmethode als welke u heeft geselecteerd om het

bedrag aan ons te voldoen. Autheric behoudt zich het recht voor niet het volledige bedrag aan

verzendkosten aan u te retourneren, indien u hebt gekozen voor een andere wijze van

verzending dan de goedkoopste methode die Autheric u heeft aangeboden.
 

5.8  U draagt de kosten voor de terugzending van de Producten aan Autheric indien u gebruik

maakt van uw ontbindingsrecht ten aanzien van uw aankoop van Producten. U dient de

Producten aan Autheric terug te zenden door middel van brief- of pakketpost van een

gebruikelijke pakketdienst. De prijzen voor het verzenden van pakketten met PostNL, welke

kosten een goede indicatie geven van de kosten voor terugzending van Producten die niet

per gewone brievenpost kunnen worden geretourneerd, zijn hier te vinden

https://www.postnl.nl/versturen/pakket-versturen/tarieven/
 

5.9  Op het moment dat de bestelling nog door Autheric wordt behandeld, dan kunt u uw bestelling

ten aanzien van de koop van Producten annuleren door contact op te nemen met Autheric

middels de gegevens zoals vermeld in artikel 1 in deze AV. Autheric zal u dan een bevestiging

van annulering sturen per e-mail. Wanneer uw bestelling al overgedragen is aan de

vervoerder, dan kunt u uw ontbindingsrecht uitoefenen zoals hierboven beschreven na

afleveren van het bestelde Product of de bestelde Producten.
 

6 Bestellingen via bol.com

6.1  Autheric biedt de mogelijkheid om Producten te bestellen bij Autheric via de website van Bol.com

B.V., (hierna: “Bol ”) gelokaliseerd op http://www.bol.com  (hierna: “Bol.com Website ”).
 

6.2  In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 4 van deze AV, zal het bestelproces dan op de

Bol.com Website plaatsvinden en op de wijze aldaar aangegeven. Voor bestellingen via de

Bol.com Website gelden de voorwaarden en het ontbindingsbeleid zoals aangegeven door

Autheric op de website van Bol.
 

6.3  Autheric dient u, op grond van consumentenbeschermende bepalingen, te informeren over

bijvoorbeeld de prijs van Producten. Bestelt u een Product via de Bol.com website, dan kunt u

deze informatie steeds vinden op de Bol.com Website.
 

6.4  Autheric heeft geen invloed op of controle over de Bol.com Website. Autheric is dan ook onder

geen enkele omstandigheid verantwoordelijk of aansprakelijk voor hetgeen vermeld op de

Bol.com Website.
 

6.5  Heeft u vragen over uw bestelling bij Autheric via Bol? Neemt u dan contact op met Autheric

middels de in artikel 1 vermelde gegevens.
 

7 Diensten

7.1  Autheric biedt u de mogelijkheid om Diensten van Autheric af te nemen door een vestiging van

Autheric te bezoeken. Via de Websites kunt u een afspraak maken om een vestiging van Autheric

te bezoeken voor het afnemen van Diensten. Neemt u op deze wijze een Dienst af, dan zijn

de navolgende bepalingen van toepassing.
 

7.2  Autheric biedt u, onder andere, de mogelijkheid om op een vestiging van Autheric een zaak af te

geven ter reparatie door Autheric of een door haar ingeschakelde derde. Maakt u gebruik van

een Dienst waarbij u de zaak aan Autheric ter beschikking dient te stellen, dan ontvangt u een

bewijs van afgifte.
 

7.3  U ontvangt van Autheric een inschatting ten aanzien van de te verrichten Diensten, de termijn

waarbinnen de afgesproken Diensten kunnen worden uitgevoerd en de totale prijs van de

Dienst.
 

7.4  U kunt in de vestiging van Autheric betalen door middel van:

i) Een pinbetaling;

ii) Een contante betaling.
 

7.5  De zaken die u aan Autheric verstrekt in het kader van een Dienst, worden na het uitvoeren van

de Dienst in de vestiging van Autheric aan u ter beschikking gesteld bij het tonen van het

afgiftebewijs.
 

7.6  Autheric spant zich in om u als klant een goede dienstverlening te bieden en om de Dienst en

de resultaten hiervan te laten beantwoorden aan de overeenkomst. Autheric is echter niet

verantwoordelijk voor enige schade of waardevermindering die door de Diensten, zoals maar

niet beperkt tot reparatie, mocht ontstaan. Autheric gaat ten aanzien van deze

reparatiediensten slechts een inspanningsverplichting aan en is onder geen enkele

omstandigheid gehouden een bepaald resultaat te leveren. Deze reparaties vinden altijd op

uw eigen risico plaats.
 

7.7  Autheric biedt 3 maanden garantie op de uitgevoerde Diensten.
 

8 Prijzen en betalingen

8.1  De prijzen van de Producten en Diensten staan duidelijk en ondubbelzinnig vermeld op de

Website. BTW, belastingen en eventuele additionele (verzend)kosten staan, indien van

toepassing, vermeld en opgenomen in de totale prijs. De valuta staat vermeld bij de prijzen.
 

8.2  De mogelijke betalingsmethoden staan vermeld op de Website. Autheric accepteert geen

andere wijzen van betaling. Gebruikt u toch een niet op de Website aangegeven

betaalmiddel, dan is Autheric niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze keuze.
 

8.3  De mogelijke wijzen van levering en de leveringstermijnen staan vermeld op de Website

vermeld bij de Producten of Diensten.
 

8.4  Autheric behoudt zich het recht voor de prijzen van de Producten of Diensten te wijzigen of

Producten of Diensten niet langer aan te bieden. Deze gewijzigde prijzen zijn van toepassing

vanaf het moment dat deze op de Website zijn gepubliceerd. Heeft u op dat moment al een

bestelling gedaan voor een Product of Dienst voor een bepaalde prijs, dan is de prijs in de

bevestiging van uw bestelling van toepassing. Autheric is in geen geval verantwoordelijk voor

de gevolgen van een doorgevoerde prijswijziging of het niet of beperkt aanbieden van een

Product of Dienst.
 

8.5  Ten behoeve van het verrichten van een betaling aan Autheric , gaat u er hierbij mee akkoord

dat Autheric de details van deze transactie(s) ontvangt en deelt met derde partijen die deze

betaling uitvoeren of andere derden die anderszins noodzakelijk zijn om een

betalingstransactie mogelijk te maken.
 

9 Gebruik van de Websites

9.1  U bent slechts gerechtigd de Website te gebruiken voor rechtmatige doeleinden, waaronder

wordt verstaan het vergaren van informatie over Producten en Diensten en deze als

consument te bestellen.
 

9.2  In het geval u ervoor kiest de Website te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden of deze

AV op welke wijze dan ook te schenden, dan behoudt Autheric zich het recht voor om iedere

overeenkomst met u te ontbinden of te weigeren Producten of Diensten aan u te verkopen en

leveren.
 

9.3  Autheric kan ervoor kiezen het gebruik van de Websites te monitoren. Daarnaast kan Autheric

ervoor kiezen om statistische gegevens of elektronische communicatie van welke aard dan

ook te delen i) om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving of verzoeken van bevoegde

overheden of bestuursorganen, ii) om het gebruik van de Websites en het bestellen van

Producten of Diensten mogelijk te maken en te houden, en / of iii) om de rechten en / of

eigendommen van Autheric of de rechten van onze klanten veilig te stellen.
 

9.4  Autheric is, zonder voorafgaande berichtgeving hiertoe, gerechtigd uw toegang tot de Website

te blokkeren, beperken of op te schorten, onder andere omwille van gedrag dat volgens

Autheric in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving of deze AV of om andere wijze

schadelijk is voor de belangen van klanten, een derde partij of Autheric .
 

10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1  Autheric behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website

voor, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, handelsnamen,

databankrechten en knowhow. Autheric behoudt zich het recht voor om de Website verder te

exploiteren, verbeteren, testen, deleten en wijzigen.
 

10.2  Autheric is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige

inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die (de producenten van) de Producten of

Diensten of de (inhoud van de) Website mochten maken of veroorzaken.
 

10.3  U bent niet gerechtigd om enig kenmerk of teken van intellectuele eigendom te verwijderen

van de Website of de Producten of om (gedeelten van) de Website te reproduceren,

dupliceren of kopiëren.
 

11 Privacy

11.1  Autheric respecteert de privacy van haar klanten en zal te allen tijde streven de Wet

bescherming persoonsgegevens en verdere toepasselijke privacy wet- en regelgeving na te

leven. De persoonsgegevens die we verzamelen via de Websites zal zorgvuldig en adequaat

worden verwerkt zoals beschreven in de Privacy Policy https://www.led247.nl/service/privacypolicy/

 en ons Cookie Statement.
 

12 Aansprakelijkheid

12.1  De Website wordt "as is " aangeboden. Autheric garandeert onder geen enkele omstandigheid

de juistheid en volledigheid van de Website, de informatie zoals hierop vermeld of dat deze

vrij van virussen of defecten is.
 

12.2  Iedere aansprakelijkheid voor schade, waaronder indirecte, directe, immateriële en

gevolgschade, als gevolg van het gebruik van de Website, het bestellen van en gebruiken

Producten of het uitvoeren van Diensten door Autheric, is uitgesloten tot het wettelijk maximum,

tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Autheric. De

totale aansprakelijkheid van Autheric wordt onder alle omstandigheden en voor zover de wet dit

toelaat beperkt tot de vergoeding van directe schade en tot het bedrag van de factuurwaarde

van de daadwerkelijk aan u geleverde Producten of Diensten.
 

12.3  Autheric is onder geen enkele omstandigheid en voor zover de wet dit toelaat aansprakelijk

jegens u of enig andere persoon voor enig verlies of enige schade die voortkomt uit

ongeautoriseerd gebruik van de Website of het ongeautoriseerd gebruik van enige informatie

op de Website.
 

12.4  Autheric spant zich in voor volledig werkende Websites. Autheric kan echter niet garanderen dat

de Websites vrij zullen blijven van vertragingen, verstoringen of fouten. Autheric spant zich

redelijkerwijs in om de informatie op de Websites correct is, maar kan geen garanties geven

omtrent de volledigheid en juistheid van deze informatie. Autheric neemt maatregelen om de

persoonsgegevens die middels de Websites worden verwerkt te beschermen, maar in het

geval dat ongeautoriseerde derden op de systemen van Autheric inbreken accepteert Autheric

geen enkele aansprakelijkheid bovenop de wettelijke aansprakelijkheid voor het gebruik van

deze persoonsgegevens.
 

12.5  De Websites bevatten (hyper)links en referenties naar bestanden, websites en locaties van

derde partijen. Autheric heeft de inhoud van deze bestanden, websites en locaties niet

gecontroleerd en kan geen garanties geven omtrent de betrouwbaarheid. Een referentie naar

een derde partij kan niet worden geïnterpreteerd als een, al dan niet expliciete of impliciete,

aanbeveling voor deze derde partij of de benoemde informatie of producten. Autheric

garandeert onder geen enkele omstandigheid de toegang tot bestanden, websites en locaties

van derde partijen en accepteren geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het

gebruik deze bestanden, websites en locaties. Het enkele feit dat een (hyper)link of referentie

naar een derde partij is opgenomen betekent niet dat deze partij door Autheric wordt

ondersteund.
 

13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1  Deze AV, alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen u en Autheric, zoals maar niet

beperkt tot de overeenkomst ten aanzien van door u bestelde Producten of Diensten, worden

exclusief beheerst door Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 

13.2  De Nederlandse rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, is bevoegd om kennis te

nemen van alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van (de toepasselijkheid van) deze

AV, de (ver)koop van Producten of Diensten, het gebruik van de Websites en ieder ander

geschil dat tussen u en Autheric mocht rijzen, onverminderd uw recht om binnen een maand

nadat Autheric zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet

bevoegde rechtbank.
 

14 Overig

14.1  Mocht u vragen hebben, meer informatie wensen of een klacht wensen in te dienen, neem

dan contact op met Autheric middels de in artikel 1 aangegeven informatie.
 

14.2  Mocht u gebruik wensen te maken van alternatieve geschillenbeslechting voor het oplossen

van een (mogelijk) geschil met Autheric, dan kunt u contact opnemen met Autheric. Voor meer

informatie over online geschillenbeslechting kunt u doorklikken naar het ODR-platform van de

Europese Commissie :

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

* De waardering van www.led247.nl bij WebwinkelKeur Klantbeoordelingen is 8,5/10 gebaseerd op 96 reviews.

Powered by Lightspeed